Niedziela, 17 lutego 2019

Tagi: regulamin alert24

rednow

Regulamin Alert24

1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez spółkę Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz, zwaną dalej Express Media, za pośrednictwem Alert24 na stronach www.express.bydgoski.pl, www.nowosci.com.pl, www.7dni.pl,


2. Alert24 to bezpłatna aplikacja dostarczana przez Express Media (zwana dalej Aplikacją) służąca do przesyłania zdjęć, filmów, treści (zwane dalej Materiałem) celem ich publikacji na portalach internetowych Express Media.

3. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich osób korzystających z Internetu (Użytkownicy).

4. Użytkownik publikując Materiał reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane Materiały. Express Media nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczane za pośrednictwem Aplikacji.

5. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Aplikacji treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkownika wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim.

7. Użytkownik zamieszczając Materiał za pośrednictwem Aplikacji upoważnia Express Media do:
a) zapisywania publikowanych Materiałów w pamięci komputera,
b) obróbki cyfrowej, celem dostosowania ich do wymogów portalu, na którym funkcjonuje Forum,
c) publikowania i rozpowszechniania Materiału w sieci Internet,
d) włączania Materiału (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań,
e) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie,
f) publicznego udostępniania treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach innych usług telekomunikacyjnych).

8. Użytkownik umieszczając Materiał za pośrednictwem Aplikacji oświadcza, że:
a) wyraża zgodę na dowolne dysponowanie Materiałem przez Express Media, w tym skracania, poprawiania i zmieniania treści oraz publikacji zgodnie z ust. 7 powyżej,
b) zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje w całości,
c) posiada majątkowe prawa autorskie do Materiału,
d) Materiał nie narusza dóbr osobistych i praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku.

9. Express Media zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania lub usuwania Materiałów, o których mowa w pkt. 5 i 6 niniejszego Regulaminu bez powiadamiania Użytkownika.

10. Express Media zastrzega sobie prawo do wyłączenia Aplikacji bez podawania przyczyny.

11. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Express Media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadamiania Użytkownika. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie regulaminu